PRAVILA O PRIVATNOSTI

Opće informacije

Ova Pravila o privatnosti (dalje u tekstu:„Pravila“), utemeljena su na  Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 od 27.travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95746/EZ (dalje u tekstu: „Opća uredba o zaštiti osobnih podataka“), objašnjavaju koji se osobni podaci prikupljaju u vezi s pružanjem naših usluga i proizvoda, kako te podatke obrađujemo, koristimo i štitimo, u koje svrhe ih upotrebljavamo, kao i Vaša prava povezana s Vašim podacima.

Naše temeljno načelo je zaštita privatnosti kupaca i zaštita osobnih podataka. Pri obradi Vaših osobnih podataka pridržavamo se slijedećih načela:

 • Ne prikupljamo više informacija nego što je to potrebno
 • Vaše podatke ne koristimo u svrhe koje nisu navedene
 • Vaše osobne podatke ne koristimo u svrhu marketinga
 • Ne čuvamo Vaše podatke ako je prestala svrha za njihovu daljnju obradu ili ako za isto više ne postoji pravni temelj
 • Vaše osobne podatke nikada ne prodajemo, posuđujemo, distribuiramo niti ih javno objavljujemo
 • Pristup Vašim podacima ne otkrivamo trećim osobama bez vašeg znanja
 • Ne koristimo automatizirane tehnike obrade osobnih podataka radi izrade Vašeg profila, radi analize niti radi predviđanja Vaših osobnih sklonosti i ponašanja
 • Vaše osobne podatke ne prenosimo u druge zemlje Europske unije niti u treće zemlje ili međunarodne organizacije
 • Osiguravamo da su Vaši osobni podaci sigurno pohranjeni

Važno je pročitati naša Pravila i nadamo se da ćete izdvojiti vrijeme i Vašu pozornost. Nastojali smo da ova Pravila budu napisana što jasnije i da budu svakom razumljiva, sa željom da zadržimo Vaše puno povjerenje u način kako postupamo s Vašim osobnim podacima.

Ako ćete, nakon što ih pročitate, imati daljnja pitanja o zaštiti vaših  osobnih podataka ili nam želite prenijeti svoje ideje i preporuke, molimo obratite nam se  elektroničkim putem na e-mail adresu gdpr@weldex.hr ili pisanim putem na adresu voditelja obrade:  Radnička 5/A, 31551 Belišće.

Tko smo mi

WELDEX d.o.o.sa sjedištem u Belišću, Radnička 5/A, OIB: 99616399126, nastupa u odnosu na osobne podatke Vas kao kupaca i potencijalnih kupaca naših usluga i proizvoda  u svojstvu voditelja obrade osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka. U okviru te uloge određujemo svrhu i način obrade Vaših osobnih podataka, te brinemo o osiguranju svih mjera sigurnosti glede zaštite Vaših osobnih podataka.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Osobne podatke prikupljamo samo kada nam ih Vi sami stavite na raspolaganje npr. putem ispunjavanja kontakt obrazaca ili slanjem elektroničke pošte, u okviru narudžbe proizvoda ili usluga slanja upita ili zahtjeva vezanih uz naše proizvode ili usluge te u sličnim situacijama u kojim ste odabrali pružiti nam podatke. Baza podataka i njen sadržaj ostaju u našoj tvrtki te pri izvršiteljima obrade i koji djeluju u naše ime te su nam odgovorni. Vaše osobne podatke u bilo kojem obliku nećemo proslijediti trećim stranama (ni izravno niti preko zastupnika), osim ako nismo pribavili Vašu privolu ili ako postoji zakonska osnova za isto.

Zadržat ćemo kontrolu i odgovornost za korištenje svih osobnih podataka koje ste s nama podijelili.

Svrha i pravna osnova obrade

Vaše osobne podatke prikupljamo, obrađujemo i koristimo

 1. a) u vezi i na osnovi naših obveza i/ili ovlasti koje proizlaze iz primjenjive zakonske regulative. Prikupljanje i obrada osobnih podataka u takvim je slučajevima zakonska obveza, jer u suprotnom ne bismo bili u mogućnosti uspostaviti i nastaviti ugovorni odnos s Vama, odnosno ispunjavati svoje ugovorne i zakonske obveze;
 2. b)         u svrhu  sklapanja ugovora i pružanja usluga odnosno isporuke naručenog proizvoda, posebice u svrhu vaše nedvosmislene identifikacije, urednog obavještavanja te izdavanja računa. Prikupljanje i obrada osobnih podataka u ovom je slučaju ugovorna obveza jer u suprotnom ne bismo bili u mogućnosti sklopiti ugovor s Vama, odnosno izvršavati naše ugovorom preuzete obveze;
 3. c) na temelju naših legitimnih interesa, prije svega za uspostavljanje komunikacije s Vama u svrhu izvršavanje naših ugovorom preuzetih obveza;
 4. c) za dokazivanje i zaštitu naših prava u slučaju postojanja nepodmirenih dospjelih obveza, te Vaše obavještavanje o postojanju istih;

Razdoblje pohrane podataka

Podaci pohranjeni kod nas – uključujući i osobne podatke – bivaju pohranjeni sve dok to odgovara zakonskoj obvezi pohrane ili je prikladno za ispunjenje naših usluga i legitimnih interesa.

Molimo da uzmete u obzir da ne brišemo Vaše podatke u slučaju ako je pokrenut postupak prisilne naplate nepodmirenih dospjelih obveza i/ili se vodi sudski ili drugi odgovarajući postupak u svezi međusobnih prava i obveza iz ugovornog odnosa Vas kao kupaca i voditelja obrade, sve do pravomoćnog dovršetka postupka sukladno važećim propisima.

Tko ima pristup do Vaših podataka

Vašim osobnim podacima mogu pristupati drugi primatelji isključivo na način predviđen primjenjivom zakonskoj regulativi te na osnovi odgovarajućih ugovora koji osiguravaju visoku razinu zaštite osobnih podataka.

Ovisno o namjenama za koje obrađujemo Vaše osobne podatke, primatelje podataka možemo podijeliti u sljedeće kategorije:

 1. a) Unutar naše organizacije:
 • naše ovlašteno osoblje
 1. b) Naši poslovni partneri: od njih zahtijevamo da uvijek budu u skladu s primjenjivim zakonima, pravilima zaštite osobnih podataka i da posvećuju iznimnu pozornost povjerljivosti vaših osobnih podataka (na primjer tvrtke koje pružaju usluge za Weldex d.o.o. ili u ime tvrtke Weldex d.o.o. kao što su vanjski pružatelji IT usluga, knjigovodstvenu uredi itd.).
 2. c) Ostale treće strane:
 • kada to zahtijeva zakonska regulativa ili je zakonski potrebno radi zaštite tvrtke
 • poštivanje zakonske regulative, na zahtjev tijela vlasti, sudske odluke, pravni postupci, obveze izvješćivanja i informiranja nadležnih tijela itd.
 • zaštita prava, imovine ili sigurnosti tvrtke

Zaštita i pristup osobnim podacima

Kako bi zaštitili osobne podatke koje prikupljamo provodimo odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacijske mjere zaštite, uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za Vaša  prava i slobode.

Ažuriramo i testiramo naše sigurnosne tehnologije na trajnoj osnovi i kontinuirano ih unaprjeđujemo.

Koristimo se naprednim alatima za zaštitu i sprječavanje curenja podataka, trajno nadziremo kritične sustave i štitimo podatke od neovlaštenog uvida, izmjene, gubitka, krađe i bilo koje druge povrede i zloupotrebe podataka.

Vaša prava

Mi osiguravamo uvjete kako biste Vi odlučivali o obradi vaših osobnih podataka. Prije svega vam omogućujemo slijedeća prava:

 • Pravo na pristup podacima

Imate pravo zatražiti potvrdu o tome obrađujemo li Vaše podatke te ako da, dobiti pristup do tih podataka. U slučaju da obrađujemo veću količinu podataka koji se odnose na Vas, možemo od Vas tražiti specifikaciju Vašeg zahtjeva za dostavom pojedinih konkretnih skupina podataka koje o Vama obrađujemo.

 • Pravo na ispravak

U slučaju da uočite da o Vama obrađujemo netočne ili nepotpune podatke, ili ih želite izmijeniti, imate pravo tražiti ispravak istih odnosno nadopunu nepotpunih osobnih podataka. Kako bismo osigurali da o Vama uvijek obrađujemo samo točne osobne podatke potrebno je da nam bez odgađanja javite sve njihove promjene.

 • Pravo na brisanje („pravo na zaborav”)

Brisanje osobnih podataka može se tražiti primjerice ako ste povukli svoju privolu za obradu vaših pojedinih podataka, kada se Vaši osobni podaci nezakonito obrađuju ili kada Vaši podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na bilo koji način obrađeni. Međutim, molimo Vas da uvažite da Vaše podatke nećemo moći izbrisati ako su oni potrebni radi ispunjenja zakonskih obveza, ugovornih obveza i drugih pravnih temelja iz Opće uredbe o zaštiti podataka.

 • Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo ishoditi ograničenje obrade Vaših osobnih podataka, koje se može tražiti primjerice ako ste podnijeli prigovor na obradu podataka, sumnjate u točnost osobnih podataka koji se obrađuju ili u zakonitost njihove obrade, no ne želite da se ti podaci izbrišu, ili su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva.

 • Pravo na prenosivost podataka

Ukoliko se obrada temelji na Vašoj privoli ili se vrši u svrhu izvršenja ugovora sklopljenog s Vama, a istodobno se izvodi automatiziranim sredstvima, imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke koje smo od Vas dobili. Ukoliko zatražite, Vaše ćemo osobne podatke prenijeti izravno drugom voditelju obrade, ako isto bude tehnički izvedivo.

 • Pravo na prigovor

U svakom ste trenutku, s obzirom na vašu posebnu situaciju, ovlašteni uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas, zbog čega ćemo obradu istih ograničiti. Također, navedene ćemo podatke izbrisati i prestati obrađivati, osim ako dokažemo da za obradu postoje obrazloženi i opravdani pravni temelji za zadržavanje istih. Osim toga, u  bilo kojem trenutku imate pravo prigovoriti protiv obrade Vaših osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga.

Nakon podnošenja prigovora Vaši će se osobni podaci prestati obrađivati u navedenu svrhu.

 • Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

Ako smatrate da je obrada Vaših osobnih podataka u suprotnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka, imate pravo podnijeti Zahtjev za utvrđivanjem povrede prava nadležnom nadzornom tijelu sukladno članku 34. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/2018). Za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvatska, web: http://azop.hr/, tel.: +385 1 4609 000.

Na Vaš ćemo zahtjev odgovoriti ćemo u najkraćem mogućem roku, a najkasnije mjesec dana od primitka vašeg zahtjeva. U slučaju nemogućnosti sigurne potvrde Vašeg identiteta bit ćemo slobodni zatražiti dodatnu provjeru Vašeg identiteta.

Promjena podataka

U svakom nam se trenutku možete javiti ukoliko ste promijenili svoju e-mail adresu ili neki drugi podatak na temelju kojeg Vas kontaktiramo. Do tog trenutka u navedene se svrhe koriste Vaši trenutni podaci.

Vaša suglasnost

Slanjem Vaših podataka putem ove web stranice ili davanje istih putem telefona jamčite da su informacije koje ste pružili točne te da ste u cijelosti suglasni s odredbama naše politike privatnosti.

Unaprjeđenje ovih Pravila

Zadržavamo pravo tekst ovih Pravila povremeno prilagođavati i unaprjeđivati, prije svega u svrhu poštivanja zakonskih promjena, odnosno, promjena u svrhama i načinima obrade. Međutim, Vaša prava koja proizlaze iz ovih Pravila ili iz odgovarajućih zakonskih propisa nećemo ograničavati. U slučaju da dođe do promjena pravila koja mogu utjecati na Vaša prava, o tome ćemo Vas obavijestiti pravovremeno i izravno na prikladan način.

Ova Pravila objavljena su 24. travnja 2019. godine

 

EnglishGerman