OPĆI UVJETI PRODAJE TVRTKE WELDEX d.o.o. BELIŠĆE

1.4.2019.

1.Opće odredbe

Ovi opći uvjeti prodaje primjenjuju se isključivo na kupce u skladu s člankom 295. Zakona o obveznim odnosima.

Značenje pojmova u Općim uvjetima prodaje:

WELDEX – Weldex d.o.o. Belišće (Prodavatelj)

KUPAC – Pravna ili fizička osoba koja s Weldexom ulazi u poslovni odnos: Uslužnu izradu/obradu proizvoda ili kupoprodaju robe iz proizvodnog/prodajnog programa.

DOBRA – Usluga ili proizvod koji su predmet kupoprodaje.

Opći uvjeti prodaje objavljeni su na web stranici Weldexa www.weldex.hr te su javno dostupni kupcu.

Opći uvjeti prodaje se primjenjuju na sve trenutne i buduće poslovne odnose.

  1. Ponuda Weldexa i potvrda narudžbe

Svaka ponuda koju Weldex pošalje Kupcu mora sadržavati: Naziv kupca, naziv pozicija, količinu, cijenu, uvjete plaćanja, paritet isporuke.

Rok valjanosti ponude je 30 dana. Ponuda se smatra prihvaćenom kada Weldex primi od strane Kupca pismenu potvrdu ponude ili narudžbenicu prije isteka valjanosti ponude, a s tim činom Kupac je suglasan s Općim uvjetima prodaje.

  1. Narudžba kupca, otkazivanje narudžbe

Obveze Weldexa nastaju kada Weldex pošalje potvrdu narudžbe, pod uvjetom da je Kupac podmirio sve financijske obveze nakon roka plaćanja.

Izmijena ili opoziv narudžbe kupca moguće je samo u slučaju da Weldex narudžbu nije stavio u proces izrade i ne može ju opozvati. Samo pisane izmjene i otkazivanje narudžbi se smatraju valjanima.

Ukoliko dođe do otkazivanja narudžbe, Kupac je odgovoran za sve troškove nastale u vezi otkazivanja. Weldex može teretiti Kupca za vrijednost stvarno nastalih troškova: manipulacije, administracije, pretovara.

  1. Isporuka

Isporuka dobara obavlja se iz Weldexovog skladišta u Belišću, Radnička 5A.

Na potvrdi narudžbe navodi se rok isporuke (indikativan). Isporuka se smatra izvršenom kada Kupac preuzima dobra u skladištu Weldexa ili nekom drugom dogovorenom mjestu. Weldex zadržava pravo produžiti vrijeme isporuke ukoliko dođe do više sile, za vrijeme trajanja više sile.

U slučaju preuzimanja dobara kod Weldexa kupac je dužan to učiniti u roku 7 dana, od poslane obavijesti da je roba spremna za isporuku. Nakon isteka razdoblja za preuzimanje Kupac snosi rizik gubitka ili oštećenja dobara na skladištu Weldexa. Weldex će pohraniti dobra na trošak kupca nakon isteka tog razdoblja. Cijena skladištenja iznosi 0,5% vrijednosti proizvoda po danu.

  1. Preuzimanje i kontrola dobara

Kupac je dužan izvršiti pregled dobara odmah po primitku na adresi dostave. Otpremnica mora odgovarati fizičkom stanju, a Kupac treba izvršiti i vizualni pregled kvalitete izrađenih dobara. Potpisivanjem otpremnice sav rizik od oštećenja ili gubitka prelazi na Kupca. Standardna kvaliteta proizvoda koju Weldex izrađuje se smatra odgovarajućom.

Povrat dobara nakon primitka od strane Kupca nije moguć, osim pod uvjetima jamstva za nedostatke proizvoda. Povrat je iznimno dopušten ukoliko su se obje strane pismeno usuglasile o mogućnosti povrata.

  1. Cijene, plaćanje i komercijalni uvjeti

Troškovi koji nisu standardni u ponudi Weldexa se naplaćuju prema posebnom cjeniku. Ako drugačije nije navedeno cijene u ponudi ne uključuju troškove dostave, certifikata, posebnog pakiranja, palete. Za narudžbe iznad 1500kn Weldex ne obračunava trošak tehničke pripreme u iznosu od 200kn. Ponude se rade na EXW paritetu, osim ako nije drugačije navedeno.

Kupac može izdati primjedbu ili odbiti račun u pisanom obliku najkasnije u roku od 7 radnih dana od dana primitka računa. Nakon isteka tog razdoblja račun više nije moguće odbiti.

Weldex ima pravo za kašnjenje u plaćanju naplatiti zakonsku zateznu kamatu. Nakon kašnjenja plaćanja dužeg od 15 dana Weldex ima pravo na jednostranu promjenu dogovorenog roka plaćanja i obustavljanje svih daljnjih isporuka dok kupac ne podmiri sve dospjele obveze.

  1. Jamstvo Weldexa za nedostatke dobara

Po primitku dobara Kupac je dužan uputiti pismeni prigovor Weldexu za nedostatke, a za skrivene nedostatke u roku 30 dana. Ako Kupac to ne učini gubi prava koja obuhvaća jamstvo tvrtke Weldex.

Weldex nije odgovoran za nedostatke koji se pojave zbog nemara kupca, prijevoza kupca, slabe kotrole ili nepravilne uporabe.

Kupac koji ima opravdani prigovor može od Weldexa zahtjevati popravak, doradu, zamjensku isporuku Weldexu u stanju i količini u kojoj je dobra preuzeo. Kupac snosi troškove i štetu uzrokovane nepravilnim skladištenjem ili korištenjem.

  1. Odgovornost

Weldex nije odgovoran za bilo kakvu štetu kupcu zbog gubitka proizvodnje ili dobiti. Weldex nije odgovoran za iznos veći od iznosa reklamiranih dobara u bilo kojem slučaju.

  1. Poslovna tajna

Sve informacije o poslovnom odnosu, pismeno i usmeno se smatraju poslovnom tajnom.

  1. Završne odredbe

Ukoliko jedna ili više odredbi Općih uvjeta prodaje postane nevažeća ili neprovediva valjanost ostalih odredbi ostaje i dalje.

Za sve odredbe koje nisu definirane ovim Općim uvjetima prodaje vrijedi Zakon o obveznim odnosima NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, te drugi zakoni i propisi RH.

Svi sporovi koji eventualno nastanu između ugovornih strana riješavati će se sporazumno, u protivnom ugovara se nadležnost suda u Valpovu.

EnglishGerman